Att skriva en framtidsfullmakt

Ibland kan livet få en tragisk och oförutsedd vändning, något som inträffar och som förändrar hela ens liv och existens. Där man utsätts eller drabbas för något som gör att man inte längre är kapabel till att ta hand om och ha kontroll över sina egna angelägenheter. Det kan handla om man drabbas av en sjukdom som gör en oförmögen att prata, det kan vara en sjukdom som gör att man inte längre är i sina sinnens fulla bruk. Man kan råka ut för en olycka som gör en förlamad eller på annat sätt gravt handikappad. Ofta går det inte att förbereda sig inför att något sådant ska hända men en sak som man kan göra är att skriva en framtidsfullmakt.

Med en framtidsfullmakt har du redan innan bestämt vem som är betrodd att ta hand om dina angelägenheter, till exempel bankärenden. Finns inte en framtidsfullmakt blir man ofta tilldelad en så kallad god man eller en förvaltare. Men med en framtidsfullmakt kan du bibehålla en högre integritet och låta någon som du redan innan har förtroende för sköta dina angelägenheter, så väl ekonomiska som personliga.

Framtidsfullmaktens innehåll

En sådan fullmakt kan skrivas av alla myndiga personer som vid fullmaktens upprättande är kapabla till att själva sköta sina angelägenheter. Fullmakten är endast giltig om den är skriftlig, det ska tydligt framgå att det är just en framtidsfullmakt det rör sig om. Det ska vidare framgå vem fullmakten gäller, vem som utses till fullmaktshavare och vad denne får befoga över. Slutligen ska två vittnen skriva under och styrka det som står i dokumentet. När fullmaktshavaren sedan ska nyttja sin fullmakt ska den uppvisas i original vid varje enskilt tillfälle.

Man kan utse fler än en person som fullmaktshavare och dessa ska då rangordnas i inbördes ordning om endast en ska vara ansvarig, alternativt delges olika angelägenheter att styra över eller att de måste agera gemensamt.